Vedtægter

Se her

Vedtægter
for
Andelsselskabet Skødshoved Vandværk.


Navn og hiemsted

§1
Selskabet, der er stiftet d. 12. maj 1953, er et andelsselskab a.m.b.a., hvis navn er : Andelsselskabet Skødshoved Vandværk, hjemmehørende i Syddjurs Kommune.

Formål

§2
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov, og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand. Derudover skal selskabet varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Medlemmer

§3
Selskabets medlemmer er grundejere med en tinglyst adkomst til en ejendom inden for værkets forsyningsområde, som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overtagelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder

§4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Selskabets vedtægter, regulativ, og gældende takstblad fremgår af selskabets hjemmeside https:/www.skoedshovedvand. dk


Selskabet er berettiget til udføre reparationsarbejde m.m. på ledninger som ligger på medlemmernes ejendom, så vidt muligt kun på tidspunktet, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning.

Medlemmernes forpligtelser

§5
Medlemmerne hæfter alene med den kapital der er indskudt i selskabet.

Udtræden af selskabet

§6
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.), i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på medlemmets bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets evt. gæld skal indbetales. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes nogen andel af selskabets formue. Alle omkostninger afholdes af medlemmet.

Generalforsamlingen

§7
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned med nedenstående dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning

3} Godkendelse af regnskab.

4} Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af bestyrelseshonorarer.

5} Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af bestyrelsessuppleanter.

6} Valg af kritisk revisor og suppleant.

7) Indkomne forslag.

8) Eventuelt.

Generalforsamlingen varsles på værkets hjemmeside, samt på de årlige opkrævninger. Ligeledes bliver datoen for følgende års ordinære generalforsamling oplyst på indeværende års generalforsamling. Eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger varsles ligeledes på hjemmesiden og andre elektroniske medier – f.eks. mail, sms, eller besked via app, hvis andelshaveren har tilmeldt sig denne service.

Forslag som ønskes behandlet på dagsordenen, skal være fremsendt skriftligt til bestyrelsens formand, så denne har det i hænde senest den 15. i måneden inden generalforsamlingen. Forslag fremsendt til dagsordenen vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag der ikke er påført dagordenen, vil ikke kunne komme til afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 pct. af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom, ved fremsendelse af dagsorden til formanden. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter anmodningen. Dagsordenen offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Over det på generalforsamlingen passerede føres et referat som underskrives af dirigenten og føres til protokol. Referatet gøres tilgængelig på hjemmesiden, senest en måned efter generalforsamlingen.

Stemmeret og afstemninger

§8
Ingen andelshaver har mere end en stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan hver person kun medbringe fuldmagt for en andelshaver. Enhver andelshaver kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Dog kræves der ved vedtægtsa;!ndringer 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af alle medlemmer være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler

bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte andelshavere.

Bestyrelsen

§9
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne . Disse vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Således at der i lige årstal vælges 2, og i ulige år vælges 3. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, næstformand, kasserer, sekretær og en drifts- og teknikansvarlig.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ, og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang, samt afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Herudover har bestyrelsen ansvar for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab mv. overfor gældende myndighed. Herunder også i de tilfælde hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet, måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Bestyrelsen har endvidere ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget

Selskabets likvide formue må kun placeres i pengeinstitutter op til den garanterede indskudsmaksimum, samt i korte, danske stats- og realkreditobligationer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører beslutningssprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang af et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder en suppleant i dennes resterende valgperiode.

Tegningsret

§10

Selskabet tegnes af formanden i forening med mindst et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling, være attesterede af to bestyrelsesmedlemmer.

Køb, salg eller pantsætning af (fast)ejendom skal altid forelægges en generalforsamling.

Regnskabet

§11
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud (under- eller overdækning), der måtte fremkomme efter forsvarlig afskrivning og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne.

Revision af regnskaberne foretages af den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor, samt en af bestyrelsen antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning

§12
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen besluttes efter de i §8 indeholdte bestemmelser om vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling kan alene bestemme, at vandværkets aktiver kan anvendes til vandværkets formål. Generalforsamlingen kan herunder bestemme, at aktiverne kan indskydes i et andet privat alment forsyningsselskab eller en kommunal vandforsyning. Dette forudsat at adgangen til leverance fra værket står åben for alle indenfor vandværkets forsyningsområde, eller det kan bestemmes, at vandværkets aktiver skal anvendes til almengyldigt formål.

Ikrafttræden

§13
Selskabets vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 19. marts 2023. De træder i kraft efter vedtagelsen.