Vandværket

Vandspild
Vandspild under alle former er uacceptabelt. Desværre har vandværket for tiden et lidt for stort vandspild/ledningstab.
Vi bruger mange kræfter og midler, på at finde utæthederne, men desværre kommer tabet ikke fra en kilde, men sandsynligvis fra flere, mindre kilder.
Det er omkostningsfyldt, at eliminere – men vi gør en indsats.
Vandspild hos andelshaverne er et andet problem, som næsten helt kan undgås, ved at følge simple procedurer.
Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid. Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog eller et simplet skema i f. eks. Excel.
Som udgangspunkt, er der med henvisning til vandafgiftsloven mulighed for at få eftergivet vandspild.
Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.
Dels skal forbrugeren selv betale for de første 300 m3 svarende til en udgift på kr. 5000., og dels skal der være tale om en ejendom, der anvendes til privat boligformål.
Virksomheder vil dermed aldrig kunne få refunderet vandspild.
Til trods for, at betingelserne i vandafgiftsloven er opfyldt, er vandværket ikke forpligtet til at eftergive.
Det er nemlig vandværket selv, som tager stilling til, hvorvidt vandafgiften skal refunderes. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke refunderes vandspild, hvis forbrugeren har handlet uagtsomt. Sådanne handlinger kan bestå i ikke at aflæse
måleren jævnligt, eller lukke for stophanen ved fravær fra boligen i længere tid.
Opdager man et stort vandspild- enten hos sig selv, eller i området, er man altid velkommen til, at kontakte vandværket på e-mail eller telefon og høre, hvordan man skal forholde sig. Vi er altid villige til at hjælpe vore andelshavere og
medvirke til at begrænse tab.
Vi havde i 2013/2014 en sag ved Forbrugerstyrelsen på foranledning af en andelshaver, som havde haft en gennemtæret stikledning.
Afgørelsen faldt efter ca. 10 måneders sagsbehandling, og afgørelsen er helt i tråd med ovenstående praksis.
Desværre for andelshaveren medførte denne prøvesag, udover betaling for det spildte vand inkl. afgifter, også et betragteligt gebyr til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at afsige dom i sagen.