Generalforsamling 19. marts 2017

Generalforsamling 19. marts 2017
Andelsselskabet

SKØDSHOVED VANDVÆRK

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

TVED FORSAMLINGSHUS

Søndag den 19. marts 2017 kl. 10:00
DAGSORDEN:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for 2016 v/formanden
Regnskabsberetning for 2016 v/kassereren
Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastsættelse af bestyrelseshonorar for 2017 v/ kassereren-
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Poul Kokholm (genopstiller ikke)
Kristian Pindstrup – indtrådt efter Svend Borgen (villig til genvalg)
          Niels Juel Nielsen  v(illig til genvalg)

Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er: Tonni Jensen, Fasanvej 7 (villig til genvalg)
Thomas Fabricius, Zion 21 (villig til genvalg)

Valg af revisor for 2 år
Claus Pytlich (villig til genvalg)
Valg af revisorsuppleant
På valg er: Poul Strunge (villig til genvalg)
Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer – se vedlagte
Evt.

Der er adgang for 1 medlem med ledsager pr. medlemsnummer
Der serveres kaffe, snitter og en øl/vand
I umiddelbar fortsættelse af denne Generalforsamling, indkaldes til
Ekstraordinær Generalforsamling
Eneste punkt på dagsordenen er: Vedtagelse af Vedrægtsændringerne jf. ovenstående.
Skødshoved, den 23. februar 2017