Bestyrelsens beretning for 2016

Bestyrelsens beretning for 2016
2016 har været et godt år for vandværket i almindelighed, men desværre stadigt negativt påvirket af kloakeringsarbejdet på Lerbakken og Solbakken, som flere gange har ødelagt vore ledninger og påført os et stort vandspild, på trods af at vi sideløbende har fornyet mange meter ledningsnet,
Selve driften har kørt upåklageligt og næsten problemfrit – vi har haft 4 større sprængninger/utætheder på forsyningsnettet, som kan skyldes gamle ledninger og anboringer – måske dog provokeret af den uro i jorden, som kloakeringsarbejdet har medført. For tiden pågår kloakeringsarbejde på Lådenbjerg, Bindeleddet og Helhøj. Det er en hel anderledes jordbund at arbejde i, så arbejdet glider lettere og uden de store påvirkninger for os. Vi har dog opdaget et par sprængninger, hvor entreprenøren ikke har underrettet os rettidigt. Det er nu påtalt og arbejdet fortsætter uden de store gener.
Vi har i året oppumpet 36.601 cbm., brugt 1.250 cbm til filterskyl, og dermed udpumpet 35.351 cbm til ledningsnettet. Vi har solgt 30.996 cbm hvorfor der er et totalt vandspil på 4.355 cbm – altså næsten 5% mere end de 10% som vi må have. Vi anslår i vandspildet fra de mange uforudsete sprængninger i forbindelse med kloakeringsarbejdet, udgør ca. 1.325 cbm – jf. de notater vi har gjort i forbindelse med hver sprængning.
Vi kan desværre ikke præcist opregne vandspildet pr. brud. Vi håber at det er sidste år med så stort et spild – dels fordi der ikke pt. er planlagt mere kloakering, men også fordi i vi stadigt løbende udskifter gamle ledninger – og det fortsætter vi med jf. budget. Driften i øvrigt har været stabil og med gode vandprøver til følge. Alle lovpligtige tilsyn er udført.
Ny revideret beredskabsplan er indsendt til Kommunen – og vi afventer godkendelse. Indtil videre klarer vi os uden godkendelse. Vi fortsætter udskiftningen af ledningsnettet , som budgetteret og tidligere meddelt. Vi melder løbende ud hvor og hvornår arbejde igangsættes.
Vi havde efter nytår en større sprængning hos en andelshaver i et ubeboet hus. Vi må endnu en gang opfordre alle til at lukke for vandet når huset forlades. Vi brugte mange mandetimer på at finde denne utæthed, idet vi pludseligt kunne sr at vi tabte meget vand på døgnniveau. Det er dog altid svært at vurdere vandforbruget i forbindelse med ferier og højtider, hvor vi jo ikke kender antallet af beboede huse. Vi har i den forbindelse i bestyrelsen drøftet muligheden for at få dækket disse omkostninger hos den enkelte andelshaver. Ved nærlæsning af såvel vedtægter samt regulativ, har vi fundet ud af at det altid har været muligt for bestyrelsen at idømme en bod for vandspild – tilsigtet eller utilsigtet. Vor hensigt er derfor fremadrettet at beregne dkk 500,- pr. time + moms for lækagespring – 2 mand bruger normalt ca. 2 timer på at finde lækagen – så ca. 1.250,- pr. brud vil fremover blive pålagt den enkelte andelshaver. Det er ikke rimeligt at alle skal betale for sjusk og ligegyldighed.
Slutteligt skal vi takke vore håndværkere for god og ihærdig indsats, igen i år ofte med kort notice og på ubelejlige tidspunkter. Vor el-installatør er gået på pension, så vi har indgået en aftale med hans tidligere førstemand, som nu forsætter det gode arbejde.
Allersidst- husk at lukke for vandet, kontrollere jeres målere jævnligt, den samme smøre som tidligere – men altid aktuelt.

Regnskab 2016
Det reviderede regnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden hurtigst. Der vil være kopier til rådighed på selve generalforsamlingen.

Bonusinfo (som intet har med Vandværket at gøre)
Fibernet på vej i vort område.
Borgerforeningen Mols arbejder for tiden tæt sammen med Fibia omkring fibernet på Mols og Skødshoved i særdeleshed.
På vor hjemmeside har vi lagt et link, hvor man kan finde mere information omkring dette projekt, og evt. tilmelde sig. Det har som nævnt intet med vandværket at gøre, men vi vurderer at det har almen interesse for os alle.