Bestyrelsens beretning for 2018

PDF til udskrivning

2018 har været et godt år for vandværket i almindelighed. En superfin sommer, med masser af varme og kun lidt nedbør, har øget vort vandsalg markant, samtidigt med at vort vandspild er reduceret. Vi har igen haft en del sprængninger og utætheder – både på vore egne ledninger, som hos forbrugerne. I maj/juni omlagde vi udpumpningssystemet, lukkede højdebeholderen og gik over til udpumpning via frekvensstyring. Dette har længe været et ønske, men vore leverandører har hidtil ikke ment at de kunne levere en sådan løsning til os, grundet vore store højdeforskelle. Tiden og udviklingen arbejder dog for os – så nu kører det perfekt. Tidspunktet var velvalgt, idet vi igen stod overfor at skulle bruge mange penge på at renovere højdebeholderen. Selve driften har kørt upåklageligt og næsten problemfrit. Vi har igen udskiftet lidt ledninger og brugt penge på almindeligt vedligehold. Vi har haft stort fokus på forureningsfarer – og gjort en stor præventiv indsats mod evt. forureningskilder. Vandkvaliteten er god – og alle parametre er under grænseværdierne.
Vi har i året oppumpet 38.951 cbm, brugt 873 cbm til filterskyl, og dermed udpumpet 38.078 cbm til ledningsnettet.
Vi har solgt 35.051 cbm hvorfor der er et totalt vandspild på 3.027 cbm – altså under de 10% som vi må have.

Vi har dermed solgt 5.500 cbm mere end sidste år. Vi anslår at vandspildet fra årets sprængninger, udgør ca 350 cbm – jf. de notater vi har gjort i forbindelse med hver sprængning. Der noget ekstra tab i forbindelse med nedlukning af
højdebeholderen – det kunne ikke undgås. I 2019 vil igen fortsætte med at udskifte gamle ledninger, ventiler og anboringer – i 2018 blev det ikke så meget som forventet, idet vi valgte at bruge pengene på nye pumper og omlægning til frekvensstyring. Der kommer stadigt nye udfordringer med udvidede vandprøver for flere pesticider,
persondataforordningen – og alle de øvrige myndighedskrav som kommer i en lind strøm. Kommunen ser gerne et strategisk samarbejde eller direkte sammenlægning af vandværker – det er ihvertfald det vi får ud af den information vi
modtager og de møder vi deltager i. Der er nedsat en vandværksgruppe i Syddjurs, men arbejdet går lidt trægt – der er nok ikke den store vilje til samarbejde – og i baggrunden ligger Djurs Vand – som Kommunen jo forventer løbende
overtager flere og flere vandværker, som opgiver selvstændig drift.
Slutteligt skal vi takke vore håndværkere for god og ihærdig indsats, igen i år ofte med kort notice og på ubelejlige tidspunkter. Bestyrelsen har igen arbejdet stabilt – vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder, deltaget i 3 Vandrådsmøder samt
diverse orienteringsmøder afholdt af Kommunen og andre aktører på vandforsyningsområdet. Vi vil gerne benytte lejligheden til at bede om gode emner som suppleanter, som er villige til snart at træde ind i bestyrelsesarbejdet – de er svære at finde.
Allersidst – husk at lukke for vandet, og kontrollere jeres målere jævnligt, den samme smøre som tidligere – men mere aktuelt end tidligere, især for dem som er kloakeret. Der refunderes ikke for vandspild eller afgifter – og Kommunen har krav på spildevandsafgift. Vi er også ude for at Andelshavere bestiller VVS-reparatører i vor regning – det accepteres ikke og vil ikke blive refunderet. Vandværket kan og skal kontaktes via de numre som står på hjemmesiden, og hvis det ikke haster – så bare på mail.

Vi synes vi er godt forberedte til fremtiden – vandværket er velholdt, pænt og driftssikkert – og leverer godt vand.
Vi får faktisk ros af de leverandører, prøvetagere og kommunens tilsynsfolk, som kommer på besøg, i deres daglige virke.

Takstbladet er indsendt og forhåndsgodkendt og vil nok komme på hjemmesiden indenfor et par uger – med godkendelse fra Kommunen