Vedtægter

Navn og hjemsted
Formål
Medlemmer
Medlemmers rettigheder
Medlemmernes forpligtigelser
Udtræden af selskabet
Levering til ikke-medlemmer (købere)
Anlæg
Ledninger over privat grund
Indskrænkninger i vandleverancen
Generalforsamling
Stemmeret og afstemninger
Bestyrelsen
Tegningsret
Regnskabet
Opløsning
Ikrafttræden

Navn og hjemsted

 • 1

Selskabet, der er stiftet den 12. Maj 1953, er et andelsselskab, hvis navn er Skødshoved vandværk.

Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune.

Formål

 • 2

Selskabets formål er :
I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings-og deraf afledte spørgsmål.

Medlemmer

 • 3

Selskabets medlemmer er grundejer indenfor værkets forsyningsområde- som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overtagelsen var medlem af selskabet.
Selskabets medlemmer er endvidere personer, som forinden vedtagelsen af nærværende vedtægter var medlemmer i henhold til tidligere gældende vedtægters § 3.

Medlemmernes rettigheder

 • 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser

 • 5

For lån, som selskabet måtte optage til brug for hovedanlægget hæftes medlemmerne solidarisk. Indbyrdes hæfter medlemmerne i lige forhold.
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets øvrige forpligtelser.

Udtræden af selskabet

 • 6

Udtræden af selskabet på anden måde ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på medlemmets bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke- medlemmer (købere)

 • 7

Institutioner- som iflg. deres natur- eller ejere af enkelte ejendomme- som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlem, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverance pligt ved køb fra selskabet.
Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forrentning og afskrivning af hovedanlægs bidrag og ikke betalt af ledningstilsvar.

Anlæg

 • 8

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved og forsyningsledninger.

For medlemmer der senere tilsluttes værket, etableres forsynings ledningsnet og stikledning, dog jf. regulativets bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til og med stophane (ved skel), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

Ledninger over privat grund

 • 9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunktet, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbudne udgifter.
Skulle der undtagelsesvise vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.
Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen

 • 10

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/ eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end evt. lejere med vand jf. i øvrigt regulativets bestemmelser.
Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt jf. regulativet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og / eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en bod eller lignende særafgift.
Såfremt vandafgift ikke er betalt inden for den fastsatte frist, kan vandværket lukke for vandtilførslen.
Genåbning finder først sted når de skyldige beløb er betalt med tillæg af et gebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Generalforsamling

 • 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen varsles på værkets hjemmeside. Datoen for næste generalforsamling bliver oplyst på indeværende generalforsamling. Eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger, der ikke falder i marts og inden 15. april, varsles med særskilt henvendelse til hvert enkelt medlem.
Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. i forudgående måned.
Sådanne forslag skal fremgå af indkaldelsen på selskabets hjemmeside senest 14 dage før Generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:
Valg af dirigent.
Beretning for det forløbne år.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Fremlæggelse af budget, se § 13,og fastlæggelse af bestyrelseshonorar, til godkendelse, for det kommende år.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og suppleant
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt
Revisorer og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsaut./ reg. revisor. I så tilfælde vælges kun én kritisk revisor.

Generalforsamlingen fastsætter honorar til bestyrelsen. Honorarer udbetales i marts måned, med tilbagevirkende kraft for det netop afviklede valgår. Eventuel kørselsgodtgørelse og telefongodtgørelse udbetales efter statens takster.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passende føres et referat som underskrives af dirigenten og indføres protokol.

Referatet gøres tilgængeligt, på hjemmesiden, for alle andelshavere senest en måned efter generalforsamlingen.

Stemmeret og afstemninger

 • 12

Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kun med 1 fuldmagt pr. medlemsnummer. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeret.
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3
af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån til optaget til brug for hovedanlægget er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

Bestyrelsen

 • 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig, med formand, næstformand, kasserer, sekretær og en drifts- og teknikansvarlig.

Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab mv. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde hvor selskabet uden tidligere at have forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.
Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Anlægsvirksomhed der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Selskabets likvide formue må kun placeres i pengeinstitutter op til det garanterede indskuds maksimum, samt i korte danske stats-og realkreditobligationer

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Tegningsret

 • 14

Selskabet tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling, være attesterede af to bestyrelsesmedlemmer, jf. dennes forretningsorden. Køb, salg eller pantsætning af (fast)ejendom skal altid forelægges en generalforsamling.

Regnskabet

 • 15

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlings valgte revisor (er) samt en af bestyrelsen evt. antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning

 • 16

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning besluttes efter de i § 12 indeholdte bestemmelser om vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling kan alene bestemme, at vandværkets aktiver kan anvendes til vandværkets formål.
Generalforsamlingen kan herunder bestemme, at aktiviteterne kan indskydes i et andet privat alment forsyningsselskab eller en kommunal vandforsyning, forudsat at adgangen til leverance fra værket står åben for alle indenfor vanværkets forsyningsområde, eller det kan bestemmes, at vandværkets aktiver skal anvendes til almennyttigt formål.

Ikrafttræden

 • 17

Selskabets vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. marts 2017. De træder i kraft efter vedtagelsen.

Niels Juel Nielsen                                                  Poul Strunge

Formand                                                                     Dirigent