Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

VEL MØDT
Indkaldelse til o
rdinær generalforsamling i
TVED FORSAMLINGSHUS
Søndag den 18. marts 2018 kl 10.00
D A G S O R D E N


1) Valg af dirigent


2) Bestyrelsens beretning for 2017 v/formanden


3) Regnskabsberetning for 2017 v/kassereren


4) Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastlæggelse af bestyrelseshonorar for 2018 v/kassereren.


5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer


På valg er: Søren J. Sørensen (villig til genvalg)
Arne Holmlund (villig til genvalg)
Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er: Niels Gehlert, Vestervang18 ønsker ikke genvalg)
Thomas Fabricius, Zion 21 (villig til genvalg)
Bestyrelsen foreslår: Ellen Trolle, Vester strandvej 2


6) Valg af revisor for to år

Claus Pytlich (villig til genvalg)
Valg af revisorsuppleant
På valg er Poul Strunge (villig til genvalg)


7) Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag


8) Evt.
Der er adgang for et medlem med en ledsager pr. medlemsnummer


Der serveres kaffe, snitter og en øl/vand.
Skødshoved, den 19. februar 2018.