Udtræden af selskabet

§6
Udtræden af selskabet på anden måde ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig
matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på medlemmets bekostning,
ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af
medlemmet.