Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

TVED FORSAMLINGSHUS

Søndag den 21. marts 2021 kl 10.00

(Med forbehold for udsættelselse grundet Corona-restriktioner)

D A G S O R D E N

  1. Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for 2020 v/formanden
  • Regnskabsberetning for 2020  v/kassereren
  • Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastlæggelse af

bestyrelseshonorar for 2021 v/kassereren.

  • Valg af  3  bestyrelsesmedlemmer

        På valg er: Niels Juel Nielsen   (villig til genvalg)

                           Thomas  Fabricius  (villig til genvalg)

                           Tonni Jensen           (villig til genvalg)

                       Valg af mindst  2 bestyrelsessuppleanter           

                          På valg er:

                          Per Varsted Ahornvænget 4    (Villig til genvalg)

                          Henrik Helbo, Skødshovedvej 8

  •   Valg af revisor for to år

          Claus Pytlich (villig til genvalg)

          Valg af revisorsuppleant          

          På valg er Børge Bach  (Villig til genvalg)

  •   Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag

  •   Evt.

Der er adgang for et medlem med en ledsager pr. medlemsnummer

Der serveres kaffe, snitter og en øl/vand.

                          Skødshoved, den 17. februar 2021.