Stemmeret og afstemninger

§12
Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kun med 1 fuldmagt pr. medlemsnummer. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeret.
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af
medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån til optaget til brug for hovedanlægget er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.
før alle lån til optaget til brug for hovedanlægget er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.