Indskrænkninger i vandleverancen

§10
Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/ eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end evt. lejere med vand jf. i øvrigt regulativets bestemmelser.
Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt jf. regulativet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og / eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en bod eller lignende særafgift.
Såfremt vandafgift ikke er betalt inden for den fastsatte frist, kan vandværket lukke for vandtilførslen.
Genåbning finder først sted når de skyldige beløb er betalt med tillæg af et gebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.