Generalforsamling

§11
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen varsles på værkets hjemmeside. Datoen for næste generalforsamling bliver oplyst på indeværende generalforsamling. Eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger, der ikke falder i marts og inden 15. april, varsles med særskilt henvendelse til hvert enkelt medlem.
Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. i forudgående måned.
Sådanne forslag skal fremgå af indkaldelsen på selskabets hjemmeside senest 14 dage før Generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling foretages flg.:
Valg af dirigent.
Beretning for det forløbne år.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Fremlæggelse af budget, se § 13,og fastlæggelse af bestyrelseshonorar, til godkendelse, for det kommende år.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og suppleant
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt
Revisorer og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsaut./ reg. revisor. I så tilfælde vælges kun én kritisk revisor.
Generalforsamlingen fastsætter honorar til bestyrelsen. Honorarer udbetales i marts måned, med tilbagevirkende kraft for det netop afviklede valgår. Eventuel kørselsgodtgørelse og telefongodtgørelse udbetales efter statens takster.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne
til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passende føres et referat som underskrives af dirigenten og indføres protokol.
Referatet gøres tilgængeligt, på hjemmesiden, for alle andelshavere senest en måned efter generalforsamlingen