xxGeneralforsamling 2021

PDF til udskrift

Generalforsamling den 12.09.2021

Formanden Niels Juel (NJ) bød velkommen til de 36 fremmødte.

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Frank Rosenfeldt, Poppelvænget.

Frank Rosenfeldt blev valgt.

Dirigenten begrundede, hvorfor GF blev afholdt så sent (Corona) samt generalforsamling, jf. vedtægterne, var lovlig indvarslet.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Formanden startede med, at oplyse at næste generalforsamling ville blive afholdt den 20.03. 2022 kl. 10.00 Bestyrelsen håber på TVED FORSAMLINGSHUS, men kunne ikke love noget på nuværende tidspunkt.

Herefter forlagde formanden bestyrelsens beretning, som er vedlagt.

Efter beretningen efterlyste dirigenten spørgsmål, og Hans, Snerlevej 7, spurgte om der var mulighed for at overvåge vandforbruget. Svaret var, at det gør vi bl.a. via vandværket, og via områdemålere.

Jens Munkholm, spurgte om, hvordan vi fandt utætheder. Der blev svaret, at det bedste selvfølgelig var, hvis vi fik info fra andelshaverne, hvad vi gør i stor udstrækning.

Peter Kragballe havde 2 spørgsmål. Hvornår får vandværket en ny hjemmeside, og hvor langt er planerne om en sammenslutning med nabovandværkerne.

Formanden svarede, at hjemmesiden var blevet moderniseret, samt at bestyrelsen arbejder på at få indført en App, der er nem at betjener, hvor der også kunne udsendes besked om akutte ting. Med hensyn til sammenlægning, havde bestyrelsen inviteret Dejret og Tved til møde, men på grund af Corona var det blevet udsat. Der bliver fulgt op på det.

BNBO blev også omtalt, NJ gav en kort orientering om dette.

Jens Munkholm spurgte om vandværket ikke kunne gennemskylle rørene bedre, når der har været reparation. Svaret var, vi gør hvad der er muligt, men det er umuligt at skylle stikledningen helt ind til husene.

Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt.

Pkt. 3 Økonomi

Kasseren gennemgik det omdelte regnskab og kommenterede på de forskellige noter. Eneste kommentar til regnskabet kom fra Peter Kragballe, som omtalte, at vi skulle være meget opmærksom på reglen om at der kun ”må” stå kr. 750.000, i et pengeinstitut. Herudover spurgte han om vi have ajourført vandværkets forsikringer, bl.a. med en hackerforsikring. Dette spørgsmål blev taget til efterretning, og vi vil checke det via Vandværksforeningen. Herefter blev regnskabet sat til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

Pkt.4 Budgetoverslag samt bestyrelses honorar for 2022

Budgettet blev gennemgået og mht. bestyrelses honorar var der ingen ændring i forhold til de foregående år. Såvel budget som bestyrelsens honorar blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Niels Juel Nielsen, Thomas Fabricius og Tonni Jensen, alle 3 var villig til genvalg.

Peter Kragballe foreslog Henrik Helbo.

Der blev derfor skriftlig afgivelse af stemmerne, og det blev de 3 siddende bestyrelsesmedlemmer, der forsatte i bestyrelsen.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

På valg var Per Varsted og Henrik Helbo og begge blev genvalgt.

Pkt. 6 Valg af revisor for 2 år

På valg var Claus Pytlich, og han blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

På valg var Børge Thomsen, og han blev genvalgt.

Pkt. 7 Indkomne forslag

Der var ikke indkommen nogen forslag.

Pkt. 8 Eventuelt

Der blev henstillet til at bestyrelsen fandt et andet sted for afholdelse af generalforsamling.

Frank Rosenfeldt Søren J. Sørensen

Dirigent Referent