Generalforsamling 2020

Lyt

Skødshoved Vandværk generalforsamling den 06. september 2020

Ad. 1   Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Claus Pytlich som blev valgt

Ad. 2   Bestyrelsens beretning ved formanden

Beretningen kan læses/høres på hjemmesiden.

Som bemærkninger til beretningen efterlyste formanden e-mail adresser på vandværkets andelshavere, som er af stor betydning for kommunikation fra vandværket til andelshaverne.

Kommentarer til beretningen:

Peter Kragballe efterlyste en bedre hjemmeside, og henviste til Lodsejerforeningens hjemmeside som eksempel på en god hjemmeside.

Formanden bekræftede, at vi skal have opgraderet hjemmesiden.

Der blev også i år spurgt om sammenlægning mellem vandværkerne, og formanden besvarede spørgsmålene med, at vi var åbne over for samarbejde, hvilket vi også havde oplyst til Dejret og Tved vandværker, men vi aldrig havde fået en tilbagemelding.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad. 3   Regnskabsberetning ved kassereren.

Henrik Helbo spurgte om BNPO penge var brugt, eller det var hensættelse. Det er hensættelse.

Herudover udviklede der sig en større diskussion sig om BNPO m.v., og om kommunens involvering, eller mangel på samme.

Herfor blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad. 4   Budget m.v.

Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastlæggelse af bestyrelseshonorar for 2021, som er uændret.

Budgettet blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Sjs blev genvalgt Kaj Ove Jensen, Fasanvænget, blev valgt.

Bestyrelsessuppleanter:

Henrik Helbo blev valgt, og Per Varstedsen blev genvalgt.

Ad.6    Valg af revisor for 2 år.

Claus Pychlich blev genvalgt

Suppleant Børge Thomsen

Ad. 7   Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

Ad. 8   Eventuelt.

Generalforsamling sluttede ca. kl. 11.30