Bestyrelsens beretning for 2019

Bestyrelsens beretning for 2019

2019 har været et anderledes år for vandværket – præget at en stor renovering af samtlige 4 boringer. I 2018 besluttede vi at vi skulle have kontrolleret vore boringer, boringsrør og boringspumperne. Vi talte med vor brøndborer, som kiggede ud og sagde at vi skulle have dem alle grundigt kontrolleret, men det hastede ikke. Vi aftalte at han skulle komme så snart det passede ind i kalenderen – og det blev i maj. Vi var heldige – det var på høje tid, boringerne var trætte og slidte og trængte til omgående renovering, hvilket vi igangsatte. Vi håbede at arbejdet kunne være færdigt inden ferien. Det lykkedes desværre ikke, men det hele blev ordnet uden de store gener for vore andelshavere. Vi skiftede samtlige boringspumper ved samme lejlighed – de kunne nok have kørt lidt længere, men de var begyndt at bruge for meget strøm – tegn på slitage.

Samtidigt er det omkostningsfyldt at hive pumperne op – så alt blev ordnet i en arbejdsgang. Ellers en fin sommer, med et godt vandsalg, og igen med reduceret vandspild. Der har ikke været store sprængninger, men lidt driftsforstyrrelser i forbindelse omkobling af ledningerne – vi har lagt en ny hovedledning fra Egevænget langs Vestre Strandvej til Myntevej. Dette for at udskifte den gamle hovedledning som gik gennem Egevænget/Elmevej og over markerne til Myntevej. Selve driften har kørt upåklageligt og næsten problemfrit. Vi har igen udskiftet lidt ledninger og stophaner, men brugt mindre på almindeligt vedligehold. Vi har haft stort fokus på forureningsfarer – og gjort en stor præventiv indsats mod evt. forureningskilder – i særdeleshed er udskiftningen af borerørene et vigtigt element. Vandkvaliteten er god – og alle parametre er under grænseværdierne. Der er stadigt fokus på samarbejde mellem de enkelte vandværker – men stadigt ikke noget konkret, den rigtige form skal findes – og man skal blive enige hvor tæt man skal samarbejde eller evt. sammenlægges. Dertil kommer de økonomiske konsekvenser.

Vi har i året oppumpet 36.417 cbm, brugt en del på til filterskyl, og dermed udpumpet 35.678 cbm til ledningsnettet.

Vi har solgt 32.896 cbm hvorfor der er et totalt vandspild på 2.782 cbm – altså under de 10% som vi maksimalt må have. Vi har dermed solgt 5.500 cbm mindre end sidste år. Vi anslår at vandspildet fra årets sprængninger og omkoblinger, udgør max50 cbm – jf. de notater vi har gjort i forbindelse med hver sprængning og større utæthed.

 I 2020 vil vi fortsætte med at udskifte gamle ledninger, ventiler og anboringer – i 2019 blev det ikke så meget som forventet, idet vi valgte at bruge pengene på renovering af vore boringer.

Slutteligt skal vi takke vore håndværkere for god og ihærdig indsats, igen i år ofte med kort varsel og på ubelejlige tidspunkter. Bestyrelsen har igen arbejdet stabilt – vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder, 1 åbent hus-arrangement, deltaget i 2 Vandrådsmøder samt fire orienteringsmøder afholdt af Kommunen og andre aktører på vandforsyningsområdet. Der har igen i år været megen aktivitet på tværs, mest over telefonen, men også korte møder med håndværkerne i forbindelse med det store renoveringsarbejde. I den forbindelse vil også gerne takke Arne for hans store indsats for at højne den tekniske standard, både på værket og på ledningsnettet. Arne har nu endegyldigt valgt at nyde sit otium.

Allersidst – husk at lukke for vandet, og kontrollere jeres målere jævnligt, den samme smøre som tidligere – men mere aktuelt end tidligere, især for dem som er kloakeret.  Der refunderes ikke for vandspild eller afgifter – og Kommunen har krav på spildevandsafgift. Vi er også ude for at Andelshavere bestiller VVS-reparatører i vor regning – det accepteres ikke og vil ikke blive refunderet. Vandværket kan og skal kontaktes via de numre som står på hjemmesiden, og hvis det ikke haster – bare på mail.

Vi synes vi er godt forberedte til fremtiden – vandværket er velholdt, pænt og driftssikkert – og leverer godt vand. Nu har vi 4 nyrenoverede boringer – så vi føler os godt rustet, i en tid med maximal fokus på vandkvalitet, beskyttelse af indvindingsområder, og generel forsyningssikkerhed.

Takstbladet for 2020 er indsendt og vi forventer endelig godkendelse inden Generalforsamlingen