Bestyrelsen

§13
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære
generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig, med formand, næstformand, kasserer, sekretær og en drifts- og teknikansvarlig.
Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab mv. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde hvor selskabet uden tidligere at have forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.
Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Anlægsvirksomhed der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Selskabets likvide formue må kun placeres i pengeinstitutter op til det garanterede indskuds maksimum, samt i korte danske stats-og realkreditobligationer Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.