Anlæg

§ 8
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved og
forsyningsledninger.
For medlemmer der senere tilsluttes værket, etableres forsynings ledningsnet og stikledning, dog jf. regulativets
bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til og med stophane (ved skel), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.