Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær/udsatte generalforsamling på

Vesterlauget Ved Vandet

Søndag den 12. september kl.10.00

DAG SO R DE N

  1. Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for 2020 v/formanden
  • Regnskabsberetning for 2020 v/kassereren
  • Budgetoverslag med investeringsforslag samt fastlæggelse af bestyrelseshonorar for 2021 v/kasseren
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Niels Juel Nielsen, Thomas Fabricius samt Tonni Jensen

Alle 3 er villig til genvalg.

  • Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter

På valg er Per Varsted, Ahornvænget 4 og Henrik Helbo, Skødshovedvej 8

  • Valg af revisor for 2 år

Claus Pytlich (Villig til genvalg)

  • Valg af revisorsuppleant

På valg er Børge Bach (Villig til genvalg)

  • Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag

  1. Eventuelt

Grundet begrænset plads er der kun adgang for et medlem.

Der serveres 2 stk. smørrebrød pr. person samt 1øl/vand