Bestyrelsens beretning 2020

Bestyrelsens beretning for 2020

2020 har været et helt anderledes år for vandværket – præget af en verdensomspændende Corona-epidemi, som har gjort, at der har været endnu flere beboere i vort område end sædvanligt – og dermed et større vandforbrug.

Vor Generalforsamling blev udskudt fra forår til efterår grundet Corona-restriktioner og forsamlingsforbud. Alligevel er året gået godt – godt vand og sikker forsyning, med et enkelt, større forsyningssvigt, som skyldtes, at en uvedkommende havde lukket en hovedhane –i den tro at han lukkede for sin egen stophane. Fejlen blev hurtigt fundet og afhjulpet. Derudover har vi haft et større brud, og nogle få afbrydelser af vandforsyningen i forbindelse med ledningsomlægninger.

Det lykkedes os i efteråret, at omlægge vor hovedledning fra Teglvænget til Skødshovedgaard. Den gamle ledning gik desværre over/under flere grunde og huse, hvilket naturligvis ikke er hensigtsmæssigt. I skrivende stund udestår stadigt nogle ændringer inde på enkelte grunde i området – dette vil blive udført snarest efter aftale med andelshaverne.

Sidst på året fik vi også omlagt ledninger på Porsevænget og Spirævej – igen nogle gamle ledninger der ikke lå hensigtsmæssigt. De er nu flyttet, og i den forbindelse stødte vi på en større utæthed, som desværre har kostet os dyrt i vandspild – formentligt igennem flere år.

Vi vil fortsætter med at udskifte hovedledninger i forhold til planlægning og budget – der er stadigt en del der trænger. Vi har igen udskiftet rør og stophaner, men brugt mindre på almindeligt vedligehold.

Da der ikke har været afholdt møder med Kommunen i det forløbne år, grundet Corona, er vi desværre ikke kommet videre med BNBO områder og erstatninger. Det står øverst på listen, når der bliver normale tilstande, hvor der igen kan afholdes møder med kommunen.

Anlægget har kørt godt og stabilt – og sidst på året moderniserede og udvidet vi SRO-anlæg – anlægget som overvåget hele værket elektronisk. Vandkvaliteten er god – og alle parametre er under grænseværdierne.

Der er stadigt fokus på samarbejde mellem de enkelte vandværker – men igen har Corona-krisen gjort, at vi ikke har kunnet mødes på forsvarlig og lovlig vis.

Der er kontakt, og vi mødes så snart det er muligt med foreløbigt Dejret og Tved Vandværker. Skellerup Enge er også orienteret – så vi må se hvordan fremtiden udvikler sig.

Vi har i året oppumpet 46.626 cbm, brugt 802 cbm på til filterskyl, og dermed udpumpet 45.824 cbm til ledningsnettet. Vi har dermed solgt 8.317 cbm mere end sidste år, som dog også var et lavt tal. 

Vi har solgt 41.213 cbm, hvorfor der er et totalt vandspild på 4.611 cbm – altså et vandspild på 11%. Det beklager vi, da dette desværre koster afgift, men som nævnt, håber vi nu, at den store utæthed vi fandt på Spiræavej gør, at vandspildet vil blive minimeret meget kraftigt. Opgraderingen af SRO-anlægget vil også give endnu mere præcise målinger, og mulighed for hurtigere, at opdage større utætheder.

Slutteligt vil vi gerne takke vore håndværkere for god og ihærdig indsats, igen i år hvor de ofte er tilkaldt med kort notice og på ubelejlige tidspunkter.

Bestyrelsen har igen arbejdet stabilt – vi har dog kun afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Arne måtte fortsætte indtil vor generalforsamling, før han kunne blive afløst. Det var uventet, men Arne tog det sidste halve år med også.

Allersidst – husk at lukke for vandet, ryd op omkringmålerbrønden, og kontrollere jeres målere jævnligt, den samme smøre som tidligere – men mere aktuelt end tidligere, især for dem som er kloakeret.

Takstbladet for 2021 er indsendt til kommunen, og vi forventer endelig godkendelse inden Generalforsamlingen.